Kategorie

Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego Strefazabezpieczen.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów i Usługobiorców Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym.

Administratorem danych osobowych pozyskanych od Klientów Sklepu Internetowego Strefazabezpieczen.pl jest Anna Kubiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Letcom Anna Kubiak z siedzibą: ul. Staszica 12, 62-800 Kalisz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8272148382, REGON: 363814320, zwaną dalej "Administratorem" oraz jednocześnie będącą Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą.

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Danymi osobowymi są wszystkie informacje o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Użytkownikiem Sklepu Internetowego w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://strefazabezpieczen.pl/content/regulamin__8

Administrator Sklepu Internetowego dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

II. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • przetwarzanie jest wymagane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

III. Sposób zbierania i wykorzystania danych osobowych

Administrator zbiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji (takich jak czat i newsletter), pliki końcowe cookies oraz gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (wymagane dla jego prawidłowego funkcjonowania).

W przypadku wykorzystania informacji zawartych w formularzach w celu rejestracji, zakupu oraz finalizacji usługi sprzedaży w Sklepie Internetowym pobierane są następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imię
 • datę urodzenia
 • adres zamieszkania, dostawy, siedziby
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nr. NIP

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu dokonania rejestracji konta klienta i zakupu w obrębie Witryny Sklepu Internetowego oraz prawidłowej obsługi zamówień przez osoby uprawnione przez Administratora. Sprzedawca wykorzystuje te dane w celu udzielania informacji o stanie realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz innych celów ściśle powiązanych ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

Następstwem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług lub finalizacji zamówienia. Przegląd zawartości Witryny Sklepu Internetowego bez uprzedniej rejestracji z wykorzystaniem formularza jest możliwy.

Sklep internetowy nie zbiera danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w końcowych plikach cookies oraz logach serwera www.

Pliki Cookies

Sklep Internetowy Strefazabezpieczen.pl wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania.

Ciasteczka (ang. cookies) to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych przechowywanych w pamięci urządzenia Klienta.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego Strefazabezpieczen.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • analizy statystycznej pomagającej zrozumieć sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, co umożliwia modyfikację oraz poprawę jakości i wydajności Witryny
 • określenia profilu Klienta w celu zwiększenia dopasowania proponowanych reklam w obrępie sieci reklamowych (np. Google)
 • powrotu do wyłączonej sesji w przypadku utracenia połączenia
 • zapamiętania ustawień Witryny, w celu ominięcia powtarzania wybranych czynności

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Istnieje możliwość zmiany warunków korzystania lub np. usunięcia plików cookies za pomocą używanej przeglądarki. Opcjonalnej jest również automatyczne blokowanie akceptacji plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Cookies są dostępne pod adresem:

http://strefazabezpieczen.pl/content/polityka-cookies__9

Logi serwera i web beacons

Poza plikami cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in.:

 • adres IP,

 • rodzaj platformy i przeglądarki internetowej

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

 • dostawcę usług internetowych

 • adres strony, z której klient przeszedł na Witrynę Sklepu Internetowego (ang. referer link)

Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla administracji serwerem oraz Sklepem Internetowym oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa pozostają anonimowe.

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji (np. czat) mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Pozwalają one na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas ładowania strony, typ przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies w celu oceny efektywności działań reklamowych.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Newsletter

W celu otrzymywania newslettera Sklepu Internetowego Strefazabezpieczen.pl należy podać przynajmniej adres e-mail wraz z wyrażeniem zgody na jego otrzymywanie.

W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera, wystarczy kliknąć na odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się na końcu przekazywanej treści lub skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl

IV. Informacja o udostępnianiu danych osobowych

Dla utrzymania prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w szczególności dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne, firmom świadczące usługi prawne, księgowe, audytu itp.).

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym Administrato może zawrzeć umowy pisemne na podstawie, których powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Uprawnienie do zawierania takich umów opiera się na mocy z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Zawarcie w/w umów nie wyłącza odpowiedzialności Administratora Danych za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administrator zapewnia, że powierzone mu dane są należycie chronione i powierzenie ich podmiotom zewnętrznym nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za prawidłowe ich przetwarzanie przez te podmioty oraz zapewnienie braku dostępu do tych danych przez podmioty nieuprawnione.

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do minimum.

W celu realizacji umowy Administrator Sklepu internetowego może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:

- Firmy kurierskie – w celu realizacji wybranej przez Państwa opcji dostawy

 • Inpost S.A. (usługa paczkomaty24) z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624
 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15, 02-274
 • - Pośrednicy płatności – w celu realizacji wybranej przez Państwa metody płatności
 • PayPal Polska sp z o.o.
 • Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay.pl) z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcina 73/6, 61-808
 • -Systemy opinii
 • Ceneo.pl Sp. z o.o. Z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Ponadto, podane przez Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

V. Prawo do zmiany danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

Na koncie Klienta po zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. marketingowych, newsletter) na przetwarzanie danych,.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta klienta na naszej witrynie, gdzie możliwe jest cofnięcia każdej z wyrażonych zgód z wyłączeniem ustawień cookies.

Dodatkowo możliwy jest kontakt z Administratorem przez formularz kontaktowy zawarty w zakładce „Kontakt z nami", bezpośrednio za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl oraz telefonicznie z działem obsługi klienta: 627632746.

VI. Profilowanie użytkowników Sklepu Internetowego

Mając na uwadze obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, w niniejszym rozdziale Administrator podaje istotne informacje w zakresie ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której te dane dotyczą.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingowych, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą bezpośrednio zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży.

Następstwem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np.:

 • przyznanie danej osobie rabatu
 • przesłanie jej kodu rabatowego
 • przypomnienie o niedokończonych zakupach (porzucony koszyk)
 • przesłanie propozycji Produktu zgodnego z profilem zakupowym klienta
 • zaproponowanie lepszych warunków oferty

Pomimo profilowania podjęcie decyzji o wykorzystaniu otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków zakupowych jest dobrowolne dla danego klienta Sklepu Internetowego.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podejmować decyzji, która opiera się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne.

Proces profilowania w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozowaniu zachowania danej osoby na Witrynie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka zakupowego, przeglądanie strony konkretnego Produktu, czy też poprzez analizę historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem profilowania tego typu jest posiadanie przez Administratora danych osobowych konkretnej osoby, efektem czego może być przekazanie np. kodu rabatowego.

VII. Czas przechowywania Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi i/lub realizacji zamówienia, do momentu wycofania wyrażonej wcześniej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Okres przetwarzania danych może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane będą permanentnie usuwane lub poddane procesowi anonimizacji.VIII. Ochrona Danych Osobowych

W celu zabezpieczenia danych pozostawianych przez Klientów Sklepu Internetowego, stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz witryny, w szczególności poprzez wykorzystanie komunikacji za pomocą szyfrowanego protokołu https (z użyciem certyfikatu SSL). Dzięki temu wszystkie przesyłane dane personalne i adresowe nie mogą zostać przeczytane przez niepowołane osoby.

Podjęte przez sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, w przypadku niezachowania zasad bezpieczeństwa przez użytkownika sklepu. W szczególności przypominamy o zachowaniu poufności loginu i hasła do domeny/konta użytkownika. Prosimy nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich udostępnienie, z wyjątkiem procesu logowania. W celu zablokowania możliwości dostępu osób nieuprawnionych, prosimy o wylogowanie się z konta klienta po zakończeniu korzystania z witryny sklepu internetowego.

IX. Dane kontaktowe Administratora

Istnieje możliwość kontaktu z Administratorem poprzez adres e-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl oraz adres korespondencyjny Letcom Anna Kubiak, ul. Staszica 12, 62-800 Kalisz

X. Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka prywatności podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji przez Administratora.