Przejdź do treści

Odwiedź nas: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 100a

Doradzamy pn - pt od 8:00 do 17:00

ULUBIONE
KONTO
KOSZYK
ULUBIONE
KONTO
KOSZYK

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności towaru z umową.

Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres sklepu sprzedawcy:

 Letcom Tomasz Kubiak
 ul. Staszica 12
62-800 Kalisz

lub za pomocą poczty e-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl.

Składając reklamację sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych kupującego, numeru zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

Reklamacje złożone przez kupującego nieposiadającego statusu konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym.

Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie; sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt (dotyczy towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

Kupujący nieposiadający statusu konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do sprzedawcy.

Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.


Odstąpienie od umowy

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstępując od umowy sprzedaży towaru konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
Tomasz Kubiak
Letcom Tomasz Kubiak
adres: ul. Staszica 12, 62-800 Kalisz
tel. 533 522 544
e-mail: sklep@strefazabezpieczen.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

…………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data …………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu (nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kupującego, co nie wiąże się dla kupującego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego konsument dostarcza zwracany towar do sprzedawcy, tj. konsument odsyła towar do sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Ilekroć powyżej mowa jest o konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Porównaj